Skip to main content
Languages

Hiranya Bahu – Sanskrit

Audio

Download

Play Online

Publisher Note
Hrudayam – Deham – Mahatmiyam

00:00
 • p000_Publisher_note_Hru_Deh_Maahaat_20min
  00:00

Contents Note

00:00
 • p001_Contents_Note_on_Compilation_17_min
  00:00

Skanda Maha Puranam – Maheswara Kandam 3 – Purvardham

00:00
 • p008_Ska_M_P_M_K_3_Purvardham_ch_1_4_55min
  00:00

Skanda Maha Puranam – Maheswara Kandam 3 – Purvardham

00:00
 • p039_Ska_M_P_M_K_3_Purvardham_ch_5_8_71min
  00:00

Skanda Maha Puranam – Maheswara Kandam 3 – Purvardham

00:00
 • p073_Ska_M.P_M_K_3_Purvardham_ch_9_13_82min
  00:00

Skanda Maha Puranam – Maheswara Kandam 3 – Uttarardham

00:00
 • p119_Ska_M_P_M_K_3_Uttarardham_ch_1_8_58min
  00:00

Skanda Maha Puranam – Maheswara Kandam 3 – Uttarardham

00:00
 • p155_Ska_M_P_M_K_3_Uttarardham_ch_9_16_57min
  00:00

Skanda Maha Puranam – Maheswara Kandam 3 – Uttarardham

00:00
 • p183_Ska_M_P_M_K_3_Uttarardham_ch_17_20_53min
  00:00

Skanda Maha Puranam – Maheswara Kandam 3 – Uttarardham

00:00
 • p205_Ska_M_P_M_K_3_Uttarardham_ch_21_24_36min
  00:00

Siva Bhakta Vilasam

00:00
 • p221_Upamanyu_SBV_ch_15_19_55min
  00:00

Vidyeswara Samhita

00:00
 • p257_Siv_M_P_Vidyeswara_Aru_Mahat_ch_4_10_35_min-2
  00:00

Dipam Annadanam Lingam

00:00
 • p281_Dipam_Annadanam_Lingam_30_min
  00:00

Sundara Murti Charitam

00:00
 • p299-Sundara-Murti-charitram-35m -1-
  00:00

Updesa Saram, 

Akshara Mala, Ashtakam

00:00
 • p315_u_Saram_Ak_mala_Aru_Ashtakam_55min
  00:00

Pancharatna Darpanam

00:00
 • p348_Aru_Pancharatna_Darpanam_33_min
  00:00

Koham

00:00
 • p363_Koham_35_min
  00:00

Chatvarimsat

00:00
 • p380_Chatva_rimsat_22min
  00:00

Ashtavakra Gita

00:00
 • p405_Ashtavakra_Gita_1_hr
  00:00

Devikalotra Sarvajnanotra 

Gita Sara

00:00
 • p434-Devika-Sarva-Gita-Sara-54mi -1-
  00:00

Raja Yoga Ganta Satakam

00:00
 • p456_Raja_Yoga_Ganta_Satakam_37min
  00:00

Miscellaneous 1

00:00
 • p485_mise_1
  00:00

Miscellaneous 2

00:00
 • p510_Mise_2_40_51_Verses
  00:00

Arunachala Pancharatna (Vartikam)

00:00
 • p553_Vartikam_Sans_Tam_Eng
  00:00

Ramana Gita

00:00
 • p624_Ramana_Gita_75min
  00:00

Prapatti Parama Kevala 

Prasana Pravilapa

00:00
 • p663_Prapatti_Parama_Kevala_Prasna_Pravilapa
  00:00